เข้าสู่เว็บไซต์

 

   
หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องแจกหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการเรียนออนไลน์
การเข้าบทเรียนออนไลน์โรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ (SNออนไลน์)
การเข้าบทเรียนออนไลน์ Moodle
การออกอากาศทาง DLTV : ตารางสอน ม.1| ตารางสอน ม.2| ตารางสอน ม.3
ช่องทางการรับชม DLTV   • วิธีเข้าเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ DLTV
 
 
 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลื่อนชั้นต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
(มามอบตัววันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 ตามกำหนดการ)

 
 

 

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ

เกณฑ์การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
รายละเอียดการสอบ ม.1
รายละเอียดการสอบ ม.4

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียนต่อ