หน้าหลัก | ประวัติโรงเรียน | วิสัยทัศน์ | ข้อมูลโรงเรียน | ทำเนียบผู้บริหาร | คณะผู้บริหาร |แผนที่ ร.ร.| ติดต่อ

 

 

sainampeung identity

ผู้อำนวยการพบนักเรียน

 

Teachers

Educations

Inside Sainampeung

คณะกรรมการ

สหวิทยาเขตเบญจสิริ

Link Education

รับสมัครครูภาษาไทย
รับสมัครครูธุรการ สำนักงานทะเบียนวัดผล

MEET THE DIRECTORMEET THE DIRECTOR

MEET THE DIRECTOR SN ETV
Students

Project S.N.

 

 

ประกาศโรงเรียนสายน้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.


วันเสาร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

 

 


 

    กิจกรรมลูกผึ้งที่ผ่านมา

l
1
1
1
1
โครงการ กาย-ใจสมบรูณ์ เต้นแอโรบิ
MEP open House Leap for ASEAN
วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน
เขตเยี่ยมนักเรียนภาคใต้