Copyright 2018 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

บุคลากร

 top 1

 

 photo frameon1

 ผอ.กัญญาพัชญ์  กานต์ภูวนันต์

 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

               photo frame02                                                                             photo 001

                              ชื่อ-สกุล                                                                                                 นายสรศักดิ์  แพทย์คดี 

        รองผู้อำนวยการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ                                                                  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                          

               photo 002                                                                            photo frame03 

               นางสาววินนารัชน์  ชัยวิทยนันต์                                                                                     นางวราภรณ์ โฉมงาม

              รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป                                                               ครูรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m