Copyright 2019 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

บุคลากร

 top 1

 

 photo frameon1

 ผอ.กัญญาพัชญ์  กานต์ภูวนันต์

 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

               photo frame02                                                                             photo 001

                        นายณัฐวุฒิ  ใจกล้า                                                                                            นายสรศักดิ์  แพทย์คดี 

ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                                                         รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                          

               photo frame02                                                                               photo frame03 

                        นายประดับ  บุษบา                                                                                                นางวราภรณ์ โฉมงาม

  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป                                                     ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m