Copyright 2020 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรคุณภาพ ผู้เรียนเป็นสุภาพสตรีพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้และผลงานในระดับสากล ภายในปี 2558


พันธกิจ

1.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐาน TQA
2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นสุภาพสตรีพลโลก
3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บนพื้นฐานความเป็นไทยปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  พัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสู่มาตรฐานสากล
5.  ส่งเสริมครูและผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
6.  พัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชาติและนานาชาติ
7.  พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้  ศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในประชาคมโลก


เป้าประสงค์

1.  โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน TQA
2.  ผู้เรียนเป็นสุภาพสตรีพลโลก มีผลงานระดับสากล
3.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสู่มาตรฐานสากล
5.  ครูและผู้เรียนใช้ผลงานวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
6.  ครูและผู้เรียนผ่านการประเมินในระดับชาติและสากล
7.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในประชาคมอาเซียน

 

 

f t g m