Copyright 2019 - โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

ทดสอบการล็อกอินเข้าระบบระบุตัวตน

ระบบระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเปิดทดสอบการใช้งานทั้งโรงเรียนในวันศุกร์ที่ 25 ม.ค.2562

ก่อนวันเปิดทดสอบระบบขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านตรวจสอบการล็อกอิน คลิกที่นี่ 
โดยใช้ username และ password ที่ได้ลงทะเบียนไว้
(ถ้าลอกอินไม่ได้ให้ติดต่อ ห้องพักครู 315)

 

หากยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนรอบที่ 2 ตามลิงค์ด้านล่าง

 ครูและบุคลากร

 ม.1

 ม.2

 ม.3

 ม.4

 ม.5

 ม.6

 

f t g m