หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
พุทธสุภาษิต
ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

ธมฺมจารี สุขํ เสติ = ธัมมะจารีสุขังเสติ = ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
         ผู้ประพฤติธรรม หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า พระธรรม มีระดับตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงคำสอน ระดับสูง แล้วแต่พุทธบริษัทจะนำไปใช้ ถ้าเป็นระดับประชาชนทั่ว ๆ ไป หลักธรรมเบื้องต้นได้แก่ เบญจศีล เบญจธรรม อุโบสถศีล ธรรมสำหรับคฤหัสถ์ หรือหลักธรรมระดับสูงที่มุ่ง บรรลุนิพพาน
         ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเพราะพระธรรมจะเป็นเครื่องป้องกันผู้ที่นำหลักคำสอนไปปฏิบัติย่อมไม่ตกต่ำหรือ ไม่ตกอยู่ในอำนาจของความชั่ว เพราะผลกรรม พระพุทธเจ้าทรงสอนในเรื่องของกรรม กรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำ มนุษย์เรา จะดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิด แต่อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติ หรือการตั้งใจฟังธรรม ผู้ฟังย่อมรู้และเข้าใจในธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ในทางตรงกันข้ามผู้ไม่ได้ฟังธรรมหรือไม่ได้ตั้งใจฟัง ก็ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงในธรรมจะไม่สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ให้คลิกศึกษาธรรม4)
ในที่นี้ขอนำเสนอธรรมพื้นฐานสำหรับนักเรียนหรือประชาชนทั่ว ๆ ควรยึดปฏิบัติ สำรับชาวพุทธมามกะ ทั่วไปแล้วต้องเคยไปทำบุญ และมีผู้นำอาราธนาศีล(ขอให้พระบอกศีล 5 ข้อ)ดังนี้
ผู้นำ(มกนายก) ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า
          สาธุฯ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
          ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
          ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ก่อนพระสงฆ์จะบอกศีล พระสงฆ์จะบอกให้เรายึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง แล้วบอกศีลครั้งละข้อโดยให้เรากล่าวตามดังนี้
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (พึงละเว้นจากการทำลายชีวิตรวมถึงการทำร้ายร่างกาย การข่มเหงรังแก่)
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (พึงละเว้นจากการลักทรัพย์ การฉ้อโกง ยักยอกของผู้อื่น)
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (พึงละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม)
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (พึงละเว้นจากการพูดปด พูดเท็จ การพูดคำหยาบ)
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ(พึงละเว้นสุราเมรัยและสิ่งเสพติดทั้งปวง)


Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th