หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
หลักธรรม
บทที่ 1 ศาสนากับสังคมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
บทที่ 2 พุทธประวัติ
บทที่ 3 พุทธบริษัท
บทที่ 4 ชาดก
บทที่ 5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
บทที่ 6 หน้าที่ชาวพุทธ
บทที่ 7 วันสำคัญทางพุทธศาสนา
บทที่ 8 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
หลักธรรม
พุทธสุภาษิต ภาษาบาลีในพระพุทธศาสนา
กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ชนะตนนั่นแลดีกว่า อตฺตา หเว ชิตํเสยฺโย
ขันธ์ 5 ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธมฺมจารี สุขํ เสติ
จักร 4 ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ปมาโท มจฺจุโนปทํ
พระรัตนตรัย ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ูสุสฺสูสํ ลภเตปญฺญํ
พระธรรม    
พรหมวิหาร 4    
บุญกิริยาวัตถุ 10    
ทศพิธราชธรรม    
ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4    
ทิศ 6    
มรรค 8    
ราชจริยาวัตร 4    
ลิจฉวีอปริหานิยธรรม 7    
สัปปุริสธรรม 7    
สังคหวัตถุ 4    
สุขของคฤหัสถ์ 4    
อริยสัจจ 4    
อนุสสติ 10    
อัตถะ 3    
อิทธิบาท 4    
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th