การคลัง
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
เศรษฐศาสตร์
การคลัง
         การคลัง Public Finance หมายถึง การจัดหารายได้ การใช้จ่ายและการจัดการเกี่ยวกับหนี้สินของรัฐบาล
รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเศรษฐกิจมีการขยายตัว รัฐบาลก็สามารถกระจายรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นธรรม เพื่อที่รัฐจะมีรายได้เป็นค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ          ดังนั้นภาครัฐจึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจ ที่มีรายได้และรายจ่าย ประกอบกันเป็นบัญชีของหน่วยรัฐบาล ในแต่ละปีของการบริหารประเทศ รัฐบาลจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายเงิน เรียกว่า งบประมาณ การใช้จ่ายเงินของรัฐอาจมีการใช้จ่ายเงินเกินรายได้หรือน้อยกว่ารายได้ก็ได้ เราเรียก รายได้สุทธิ ซึ่งเท่ากับ รายได้ของรัฐบาลหักด้วยรายจ่ายของรัฐบาลว่า "ดุลงบประมาณ" ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. ดุลงบประมาณสมดุล เกิดขึ้นเมื่อ รายได้ของรัฐบาล เท่ากับ รายจ่ายของรัฐบาล
2. ดุลงบประมาณเกินดุล เกิดขึ้นเมื่อ รายได้ของรัฐบาล มากกว่า รายจ่ายของรัฐบาล
3. ดุลงบประมาณขาดดุล เกิดขึ้นเมื่อ รายได้ของรัฐบาล น้อยกว่า รายจ่ายของรัฐบาล
         ในการบริหารประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับงบประมาณของประเทศ ที่เกิดขึ้น อาทิ
ดุลงบประมาณขาดดุล แสดงว่ารัฐบาลมีรายจ่ายเกินรายได้ รัฐต้องหาเงิน อาจทำได้โดย รองบประมาณปีหน้า หรือ ต้องกู้เงินจากแหล่งต่างๆ เช่น กู้จากประชาชน โดยออกพันธบัตรมาขายกับประชาชน ซึ่งดุลงบประมาณที่เกิดขึ้นนี้ มีผลโดยตรงต่อหนี้รัฐบาล ซึ่งเรียกว่า หนี้สาธารณะ ถ้ารัฐบาลประสบปัญหาขาดดุลงบประมาณอยู่เรื่อยๆ หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้น รัฐบาลก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้อีกจะทำให้เกิดปัญหาในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ แต่ถ้ารัฐบาลมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ที่เรียกว่า ดุลงบประมาณเกินดุล รัฐบาลจะมีเงินเหลือสะสมไว้เป็นเงินออม เรียกว่า เงินคงคลัง
         ในการบริหารประเทศเกี่ยวกับการใช้จ่าย เกิดหนี้สาธารณะมากเกินไปก็ไม่ดี หรือ มีเงินเหลือเก็บเข้าคงคลังมากไปก็ไม่ดีเพราะไม่ได้ใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ
รัฐบาลมีทางเลือกอะไรบ้างเมื่อเกิดภาวะงบประมาณเกินดุลมาก
      1. เพิ่มรายจ่ายเป็นงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป
      2. ลดภาษี เพื่อไม่ให้รายรับของรัฐมีมากเกินไป
      3. เก็บออมไว้ สำหรับใช้ในอนาคต
      4. จ่ายคืนหนี้เงินกู้ของรัฐบาล เพื่อลดภาระของประชาชนในอนาคต
รัฐบาลมีทางเลือกอะไรบ้างเมื่อเกิดภาวะงบประมาณขาดดุลมาก
      1. ชะลอการใช้จ่าย หรือลดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็นมากนักในปีถัดไป
      2. เพิ่มภาษี เพื่อให้รัฐมีรายได้เพียงพอกับการจ่าย
      3. นำเงินคงคลังบางส่วนมาใช้ถ้ามีความจำเป็น
      4. ก่อหนี้เพิ่ม เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ถ้าประชาชนในอนาคตมีความสามารถในการเสียภาษีสูง
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th