หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
Ram 7
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7
1.พระราชประวัติ


2.การปกครอง
3.เศรษฐกิจ
4.ศาสนา
5.การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
6.กวีและวรรณกรรม  
7.ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
 
รัชกาลที่ 7
แบบฝึกหัด
1
2
3
4
5
6
7
เลือกตอบ
พระราชประวัติ
การปกครอง
เศรษฐกิจ
ศาสนา
วัฒนธรรม
กวีวรรณกรรม
การต่างประเทศ
R7-410
R7-411
R7-320
R7-420
R7-520
R7-620
R7-720
R7-321
R7-421
R7-521
R7-621
R7-721

เป็นรูปพระแสงศร ๓ องค์ คือ พระแสงศรพรหมมาสตร์ พระแสงศร ประลัยวาตและ พระแสงศรอัคนีวาต บนราวพาดพระแสง เหนือขึ้นไปเป็น ดวงตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายใต้ พระมหาพิชัยมงกุฎ ด้านซ้ายและขวา ตั้งบังแทรก มีลายกนกแทรกอยู่ บนพื้นตอนบนของ ดวงตรา พระแสงศร ๓ องค์ นี้เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรม นามาภิไธย
"ประชาธิปกศักดิเดชน์" "เดชน์" แปลว่า ลูกศร

ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 7 ( พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ) ( 25/11/2468-02/03/2477 )
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่ 5 กับ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ( พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ) ประสูติเมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 มีพระนามเดิมว่า
“เจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา” ทรงเป็นพระอนุชาร่วมพระราชบิดาและพระมารดาเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที่ทรงศึกษาวิชาเบื้องต้นในประเทศไทยแล้ว เมื่อพระชนมายุได้ 12 พรรษาได้เสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ โดยเข้าเรียนระดับมัธยม ที่โรงเรียนอีตัน และศึกษาวิชาการทหารจนจบจากวิทยาลัยการทหารบก กลับมารับราชการประจำกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้เลื่อนยศตามลำดับ จากร้อยตรี เป็นนายพันเอก ทรงมีตำแหน่งเป็นปลัดกรมเสนาธิการทหารบก จนถึงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่ 2
ในปี พ.ศ. 2461 ได้อภิเษกสมรสกับ
หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี พระธิดาในสมเด็จกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิษฎ์ พ.ศ. 2468 ได้เลื่อนพระเกียรติยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา จึงเสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเชษฐา เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2468 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี แล้วสละราชสมบัติเมื่อ 2 มีนาคม 2477 เสด็จสวรรคตเมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ณ ประเทศอังกฤษ รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ 9 ปี รวมพระชนมายุ 48 พรรษา ไม่มีพระราชโอรสและพระราชธิดา
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile