ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ

ภูมิอากาศ

climate
ภูมิอากาศ Climate
1. ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง

1. Icecap climate
2. ภูมิอากาศแบบทุนดรา  2. Tundra climate
3. ภูมิอากาศแบบไทกา
3. Taiga climate
4. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร 4. Marine westcoast climate
5. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
5. Humid continental climate
6. ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 6. Humid subtropical climate
7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
7. Mediterranean climate
8. ภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทราย 8. Semidesert climate
9. ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
9. Desert climate
10. ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน 10. Tropical grassland climate
11. ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนชุก
11. Tropical rainforest climate
12. ภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูง 12. Mountain climate

ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน     Mediterranean climate

7. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน Mediterranean climate
ลักษณะอากาศในฤดูร้อนอุณหภูมิค่อนข้างสูง อากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนในฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างไม่ผลัดใบ หรือไม้พุ่มเตี้ยสลับทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ป่าแคระ chaparral
 Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile