ที่ตั้งทวีปอเมริกาเหนือ
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
ทวีปอเมริกาเหนือ
North America
   
แบบทดสอบ
ที่ตั้ง location1
ภูมิประเทศ topography1  
ภูมิภาค provinces1   
provinces2
ภูมิอากาศ climate1
ประชากร-เชื้อชาติ race1
ภาษา language1
ศาสนา   religion1
religion2
การเมือง-การปกครอง   politic1
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ histoy1
การแสวงหาอาณานิคม  
       
     
 
 
 
 Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Klongtoei Klongtoei Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile