หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
แบบฝึกหัดจับคู่
หน่วยที่ 1 สาระ
เฉลย
บทที่ 1 ศาสนากับสังคมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
บทที่ 2 พุทธประวัติ
บทที่ 3 พุทธบริษัท
บทที่ 4 ชาดก
บทที่ 5 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
บทที่ 6 หน้าที่ชาวพุทธ
บทที่ 7 วันสำคัญทางพุทธศาสนา
บทที่ 8 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
บทที่ 9 ศาสนาพรหมณ์-ฮินดู
ans9
บทที่ 10 ศาสนาคริสต์
ans10
บทที่ 11 ศาสนาอิสลาม
ans11
บทที่ 12 ศาสนาซิกข์
ans12
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th